Условия

ТИПОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець надає Позичальнику у власність грошові кошти у визначеній Позичальником та Кредитором сумі (надалі  іменується «позика»), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим  Договором  строк, сплатити проценти за користування  позикою  та  виконати  інші  зобов’язання,  що  передбачені  цим Договором.

2. Позика надається Позикодавцем Позичальнику шляхом перерахування позики Позикодавцем на банківський картковий рахунок Позичальника, вказаний у цьому Договорі та який зазначений в Обліковому записі Користувача – Позичальника у Системі «ЮКРЕДИТ» на Сайті Системи www.ucredit.com.ua згідно Публічної оферти щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних послуг в Системі «ЮКРЕДИТ», яка розміщена на Сайті Системи ww.ucredit.com.ua та яка акцептована Позикодавцем і Позичальником.

3. Позика за цим Договором надається під визначений Позичальником та Кредитором процент за один день користування позикою.

4. Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю позику та сплатити проценти не пізніше визначеного Позичальником та Кредитором строку, починаючи з моменту надання Позикодавцем Позичальнику позики.

5. Повернення Позичальником Позикодавцю позики та сплата процентів за користування позикою здійснюється шляхом перерахування коштів Позичальником на банківський картковий рахунок Позикодавця, вказаний у цьому Договорі та який зазначений в Обліковому записі Користувача – Позикодавця у Системі «ЮКРЕДИТ» на Сайті Системи www.ucredit.com.ua згідно Публічної оферти щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних послуг в Системі «ЮКРЕДИТ», яка розміщена на Сайті Системи www.ucredit.com.ua та яка акцептована Позикодавцем і Позичальником.

6. У випадку прострочення повернення Позичальником позики понад визначений Позичальником та Кредитором строк, Сторони погодили, що розмір процентів за користування позикою змінюється та складатиме додатково 3 (три) проценти до визначеного пунктом 3 цього Договору розміру процентів за кожен день, наступний за останнім днем повернення позики, що визначений пунктом 4 цього Договору. Зміна розміру процентів у цьому разі погоджена Сторонами  шляхом укладення цього Договору, відбувається автоматично та не потребує вчинення Сторонами будь-яких додаткових дій.

7. За прострочення повернення Позичальником позики Позикодавець має право вимагати від Позичальника сплати штрафу у розмірі 10 (десять) відсотки від суми заборгованості.

8. Сторони погодились, що комісійні витрати при перерахуванні позики Позичальнику складатимуть 5 (п’ять) процентів від суми позики, котра враховує комісійну винагороду платіжного партнера та Системи «ЮКРЕДИТ» платіжним партнером Системи «ЮКРЕДИТ» такої комісії з суми переказу позики за рахунок Позичальника. При цьому Сторони погодились, що сума позики складає суму, яка була ініційована до перерахування Позикодавцем Позичальнику, тобто суму, яка включає в себе кошти, стягнуті платіжним партнером Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕДИТ» та Системи «ЮКРЕДИТ» при перерахуванні позики Позикодавцем.

9. Сторони погодились, що при поверненні позики Позичальником Позикодавцю Позичальник додатково до суми повернення позики та сплати процентів повинен сплатити комісійну винагороду за переказ коштів на користь платіжного партнера, який здійснює переказ коштів та є партнером Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕДИТ» та Системи «ЮКРЕДИТ».

10. За цим Договором будь-яка Сторона має право передати своє право вимоги до іншої Сторони третій особі без письмового погодження з також Стороною, але з наступним повідомленням про таке відступлення (передання). Разом із переданням права вимоги третій особі передаються також персональні дані Сторони, право вимоги до якої передається, при цьому така Сторона, право вимоги до якої передається, цим Договором надає свою згоду на передачу таких даних третій особі.

11. Цей Договір вважається укладеним та набуває юридичної сили з моменту акцепту його умов Сторонами, що здійснюється у формі прийняття Сторонами умов цього Договору в у Системі «ЮКРЕДИТ» на Сайті Системи www.ucredit.com.ua. Фактичним підтвердженням та схваленням умов  цього Договору є надання Позичальником Позикодавцю позики шляхом перерахування позики Позикодавцем на банківський картковий рахунок Позичальника, який  зазначений в Обліковому записі Користувача – Позичальника у Системі «ЮКРЕДИТ» на Сайті Системи www.ucredit.com.ua згідно Публічної оферти щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних послуг в Системі «ЮКРЕДИТ», яка розміщена на Сайті Системи www.ucredit.com.ua та яка акцептована Позикодавцем і Позичальником та прийняття Позичальником умов Договору шляхом його погодження у Системі «ЮКРЕДИТ» на Сайті Системи www.ucredit.com.ua.

12. Цей Договір укладений Сторонами у формі електронного документу шляхом обміну електронними документами (повідомленнями), за допомогою Системи «ЮКРЕДИТ», яка розміщена на Сайті Системи www.ucredit.com.ua та має силу письмового документу.

13. Зважаючи на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕДИТ» у Системі «ЮКРЕДИТ» на Сайті Системи www.ucredit.com.ua згідно Публічної оферти щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних послуг в Системі «ЮКРЕДИТ», яка розміщена на Сайті Системи www.ucredit.com.ua та яка акцептована Позикодавцем і Позичальником, надає користувачам Системи, в тому числі й Сторонам, лише інформаційно-технологічні послуги та не є стороною цього Договору, Сторони погодились, що у випадку порушення будь-якою стороною своїх зобов’язань за цим Договором Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕДИТ» не може відповідати за такі порушення та не може бути притягнене до будь-якої відповідальності.

У випадку порушення Стороною своїх зобов’язань за цим Договором Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕДИТ» може прийняти до порушника технічні заходи, визначені Правилами Системи «ЮКРЕДИТ» та надати можливість Стороні, права якої порушені, зв’язатися із партнером Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕДИТ» та Системи «ЮКРЕДИТ», що здійснює спеціалізовану діяльність зі стягнення заборгованості.

14. Сторони підтверджують, що їхні реквізити, вказані в Системі «ЮКРЕДИТ», яка розміщена на Сайті Системи www.ucredit.com.ua та у цьому Договорі є правильними та достовірними.

15. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

16. Врегулювання спірних питань, що виникають у процесі виконання цього Договору здійснюється на підставі Правил користування Системою «ЮКРЕДИТ», чинного законодавства України та принципів справедливості, добросовісності та розумності. У випадку неможливості врегулювання спірних питань Сторони вправі звернутися до суду за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕДИТ» відповідно до чинного законодавства України.

17. Інші умови, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

18. Умови щодо суми позики, розміру процентів та строку повернення позики визначаються Позикодавцем та Позичальником безпосередньо у Договорі позики.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

            ПОЗИКОДАВЕЦЬ                                                                             ПОЗИЧАЛЬНИК

     ______________________________                                 _____________________________

     ______________________________                                 _____________________________

     ______________________________                                 _____________________________

     ______________________________                                 _____________________________

 

    ПОЗИКОДАВЕЦЬ                                                                                  ПОЗИЧАЛЬНИК

 

 

    ________________                                                                                         ________________