Правила

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ «ЮКРЕДИТ»

           Ці правила користування Системою «ЮКРЕДИТ» (далі – Правила) розроблені відповідно до законодавства України і є невід'ємною частиною договору про надання інформаційно - технологічних послуг в Системі «ЮКРЕДИТ» (далі – Договір), який укладений між Виконавцем та Користувачем шляхом прийняття Користувачем Публічної оферти та реєстрації на Сайті Системи ucredit.com.ua.

           Усі терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, в яких вони вжиті у Договорі та  безпосередньо у цих Правилах.

           Факт реєстрації Користувача на Сайті Системи означає його повне і всебічне ознайомлення  та безумовне погодження з цими Правилами і прийняття на себе зобов’язання щодо їх належного виконання.

           Ці Правила регламентують і регулюють відносини, які виникають між Сторонами у сферах реєстрації та вчинення дій у Системі, надання Користувачами власних персональних даних та їх  обробки Виконавцем, укладання та реалізації Договору, договорів позики, що укладаються між Користувачами та інших сферах, що прямо або побічно випливають із факту користування Системою.

           Ці Правила є обов'язковими для виконання Сторонами.

 

1. Реєстрація Користувачів на Сайті Системи

           1.1.  Для реєстрації на Сайті Системи шляхом створення Облікового запису Користувача, останній спочатку заповнює на Сайті Системи реєстраційну форму із зазначенням своєї адреси електронної  пошти, що є Логіном, і Пароля довжиною не менше 6 (шести) символів та інших особистих даних, що будуть вказані в реєстраційній формі.

           1.2. Система направляє контрольний лист на електронну пошту, вказану Користувачем при заповненні ним реєстраційної форми.

           1.3. Після отримання Системою від Користувача відповіді на контрольний лист, направлений Користувачеві на вказану ним електронну пошту, що є підтвердженням дійсності даних, вказаних Користувачем при заповненні реєстраційної форми та згодою Користувача на створення Облікового запису Користувача, Система здійснює реєстрацію Облікового запису Користувача.

           1.4. Надіслання Користувачем відповіді на контрольний лист Системи та реєстрація Облікового запису Користувача є моментом укладення Договору та прийняття Користувачем Договору та цих Правил.

           1.5. Після реєстрації Облікового запису Користувача такому Користувачу стає доступна для подальшого заповнення Персональна анкета (Анкета), яка містить два типи обов’язкових полів: обов'язкові поля для отримання статусу Кредитора (Поля  Кредитора) і обов'язкові поля для отримання статусу Позичальника (Поля Позичальника).

           1.6. Обов’язковими для заповнення в Анкеті є зазначення та підтвердження належності Банківської картки Користувачу шляхом її реєстрації в Системі. Під Банківською карткою у цих Правилах розуміється електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством  порядку  пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з банківського рахунка платника-Користувача з метою перерахування таким Користувачем  коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, в тому числі в межах виконання своїх зобов’язань в Системі.

           1.6.1 Для реєстрації Банківської картки в Системі Користувач виконує наступні кроки:

           Крок 1: Користувач входить в Особистий кабінет, використовуючи свій Логін і Пароль. В Особистому кабінеті Користувач обирає пункт «Верифікація картки»;

           Крок  2: В пункті Особистого  кабінету «Верифікація картки» Користувач вводить 16- значний номер Банківської картки, який розміщений на лицевій стороні Банківської картки, дату закінчення строку дії Банківської картки та тризначний CVV2 код, що розміщений на зворотній стороні  Банківської картки та натискає кнопку «Підтвердити». Після цього банк-емітент Банківської картки та/чи платіжний партнер Системи, інформація про яку вказується на Сайті Системи,  з метою ідентифікації Користувача як власника Банківської картки здійснює належним чином процедуру верифікації данної картки.

           Крок 3: Після успішної верифікації Банківської картки Виконавець реєструє Банківську картку Користувача у Системі і присвоює їй унікальний номер в Системі для цілей обліку здійснення грошових переказів між Користувачами  Системи.

           1.6.2 Здійснюючи процедуру реєстрації Банківської картки на сайті Системи, Користувач підтверджує, що Банківська картка, яка реєструється в Системі:

           а) була оформлена Користувачем у банку відповідно до правил банку-емітента і чинного законодавства України;

           б) була оформлена після заповнення заяви/договору з банком, в якому (яких) Користувач вказував свої достовірні персональні дані (П.І.Б., паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, електронної пошти тощо) тотожні тим, що вказувалися ним при реєстрації на Сайті Системи;

           в) належить Користувачеві, є діючою і не простроченою.

           1.6.3. Користувач, реєструючи Банківську картку на Сайті Системи, усвідомлює, що може бути притягнутий до відповідальності, згідно чинного законодавства  України, за використання чужих, недіючих або підроблених банківських карток.

           1.6.4 Для здійснення переказів між Банківськими картками Користувачів  Виконавець за дорученням Користувача, що здійснює переказ, направляє інформацію про грошовий переказ з використанням Банківських карток Користувача до платіжного партнеру Системи.

           1.6.5. Виконавець зобов'язується на першу вимогу Користувача заблокувати в Системі дані про зареєстровані Банківські картки Користувача.

           1.6.6. У випадку необхідності зміни Користувачем Банківської картки, яка використовується ним в Системі, Користувач здійснює в пункті Особистого кабінету «Верифікація  картки» верифікацію нової Банківської картки за процедурою, визначеною в підпункті 1.6.1. цих  Правил. Після успішної верифікації нової Банківської картки дані попередньої Банківської картки Користувача видаляються.

           1.7. Користувачі, які мають намір отримати статус Кредитора або Позичальника, повинні заповнити всі Поля Анкети. Після заповнення Користувачем Полів Анкети, Система здійснює перевірку заповнених даних та після цього Користувач, за його вибором, набуває статусу Кредитора або Позичальника. З моменту набуття Користувачем статусу Кредитора він має право здійснювати розміщення Заявок про надання позики та йому стає доступна форма пошуку Заявок на отримання позики. З моменту набуття  Користувачем статусу Позичальника він має право здійснювати розміщення Заявок про отримання позики та йому стає доступна форма пошуку Заявок на надання позики.

           1.8. Користувачі, які мають намір отримати статус Позичальника, повинні надати Системі скановану копію свого паспорту та скановану копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного коду). Крім того, такі Користувачі мають право надати в Особистому кабінеті додаткову інформацію та її документальне підтвердження про себе та свій майновий стан (зокрема, скановані копії документів, фотографії, відеофайли тощо). Після цього та здійснення Системою перевірки Користувача та його даних, такий Користувач набуває статусу Позичальника та отримує право здійснювати розміщення Заявок на отримання позики і йому стає доступною форма пошуку Заявок про надання позики.

           1.9. Виконавець, за допомогою скорингової моделі Системи, присвоює Користувачеві, який виконав дії згідно п. 1.8. Правил та отримав статус Позичальника, Кредитний рейтинг. Під Кредитним рейтингом у цих Правилах розуміється міра кредитоспроможності Користувача, що виражається в умовних одиницях (балах). Кредитний рейтинг визначається скоринговою моделлю  Системи. На Кредитний рейтинг впливає інформація, заповнена Користувачем в Анкеті, додаткова інформацію про Користувача та його майновий стан, історія дій (в тому числі укладених і виконаних договорів позики) Користувача у Системі та даних, отриманих від уповноваженого партнера Системи – ТОВ «Українське бюро кредитних історій». Скорингова модель Системи, за допомогою якої визначається Кредитний рейтинг, працює за принципом: чим більше інформації про себе надає Користувач та чим більше у нього належними чином виконаних договорів позики – тим вищий Кредитний рейтинг йому присвоюється. Кредитний рейтинг є динамічним та змінюється в залежності від об’єму наданої інформації. Присвоєний Системою Кредитний рейтинг Користувача носить виключно оціночний з боку параметрів Системи та суб’єктивний характер і не може розцінюватися як підтвердження дійсної платоспроможності Користувача. Кредитний рейтинг Користувача не тягне за собою виникнення будь-яких правових наслідків.

           1.10. Виконавець має право відмовити у наданні Кредитного рейтингу без пояснення причин. Виконавець також має право змінювати Кредитний рейтинг Користувача та/або відмовити Користувачеві в праві розміщувати Заявки на отримання позики. Інформація про Кредитний рейтинг стає доступна для всіх Користувачів Системи. Присвоєний Виконавцем Користувачу Кредитний рейтинг стає доступним для усіх Користувачів Системи і впливає на доступні Користувачу параметри умов позики.

           1.11. За дорученням Користувача Виконавець шляхом залучення уповноваженого партнера Системи – ТОВ «Українське бюро кредитних історій», може на платній основі надати послугу з розширеної перевірки його кредитоспроможності з метою присвоєння нового Кредитного рейтингу. Розмір суми винагороди і порядок його сплати вказані в Тарифах Системи.

           1.12. Під Особистим кабінетом Користувача у цих Правилах розуміється сукупність захищених сторінок Сайту Системи, створених в результаті реєстрації Користувача, і доступних Користувачеві за умови введення Логіна і Пароля. У Особистому кабінеті Користувач може вносити і редагувати інформацію про себе, отримувати повідомлення від інших Користувачів, розміщувати Заявки, стежити за станом виконання договорів позики та вчиняти інші дії від свого імені.

 

2.  Розміщення Заявки на отримання позики

           2.1. Для розміщення в Системі Заявки на отримання позики Позичальник обирає бажані умови позики: суму позики, строк повернення, процентну ставку, на власний розсуд, в межах запропонованих  Системою, з урахуванням присвоєного йому Кредитного рейтингу. Заявка Позичальника зберігається в базі даних Системи і стає доступна всім Користувачам  Системи зі статусом Кредитор.

           2.2.  При формуванні Заявки на отримання позики Система автоматично розраховує  передбачуваний графік погашення позики із зазначенням сум і періодів погашення.

           2.3. Розміщуючи Заявку на отримання позики, Позичальник тим самим робить пропозицію (оферту) укласти договір позики з будь-яким іншим зареєстрованим Кредиторам на умовах, зазначених у Заявці на отримання позики та згідно Типових умов Договору позики, що розміщені на Сайті Системи. Розміщення Заявки на отримання позики Позичальником означає його погодження і готовність отримати кошти від Кредитора без додаткових погоджень, а також взяття  на себе зобов’язань належним чином виконати умови Договору позики. 

           2.4. Розміщуючи Заявку на отримання позики, Позичальник висловлює свою згоду на те, що Кредитору, який акцептує його Заявку, стануть доступні його персональні дані, які містять прізвище, ім'я  та по батькові Позичальника та інші дані Позичальника (паспортні дані, адреса місця реєстрації та проживання, а також інші відомості і документи, які надані Позичальником). Позичальник також надає свою згоду на надання та використання його персональних даних у випадку неналежного виконання ним своїх зобов’язань за Договором позики з метою відновлення порушених прав Кредитора, а також надає свою згоду на передачу його персональних даних третім особам у разі відступлення прав вимоги за Договором позики.

           2.5. Укладаючи Договір позики з використанням Системи, Позичальник надає згоду Кредитору на здійснення останнім відступлення (передачі) права вимоги / продажу боргу / укладення договору факторингу за таким Договором позики з будь-якою третьою особою.

           2.6 При розміщенні Позичальником Заявки на отримання позики, Виконавець розміщує в Системі також інформацію про присвоєний такому Позичальнику Кредитний рейтинг і про його Кредитну історію за позиками, яка наявна у Системі.

           2.7. Під Кредитною історією у цих Правилах розуміється сукупність інформації про Користувача та відомостей про виконання ним зобов'язань за договорами позики.

           2.8. Виконавець має право встановити обмеження на розміщення одним Позичальником Заявок за загальною кількістю Заявок на отримання позики, сумою позик (як окремої позики, так і сукупності позик), виду Типових умов позики і т.д. Виконавець має право в односторонньому порядку скасовувати, змінювати та встановлювати нові обмеження по Заявці на отримання позики.

           2.9.  Від  одного  Позичальника  може  бути  не  більше  1  (однієї)  активної  Заявки  або  1  (однієї) неповернутої позики одночасно.

           2.10. Максимальна сума однієї позики не може перевищувати 10000,00 грн. (десяти тисяч гривень 00  коп.), а мінімальна не може бути менше 200,00 грн. (двухсот гривень 00 коп.).

           2.11. Строк позики не може перевищувати 35 (тридцяти п’яти) днів і не може бути менше 3 (трьох) днів.

           2.12. Строк дії Заявки на отримання позики, включаючи продовження, не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів. Після спливу цього строку Заявка на отримання позики анулюється.

           2.13. За розміщення Заявок на отримання позики на Сайті Системи плата не стягується.

 

3. Розміщення Заявки про надання позики

           3.1. Користувач, що отримав статус Кредитора, має право розміщувати в Системі  Заявки про надання позики. У цій Заявці про надання позики Кредитор, на власний розсуд, в межах запропонованих Системою умов, вказує суму позики, яку він зобов’язується надати, строк позики, відсотки за користування позикою тощо.

           3.2. Розміщуючи Заявку про надання позики, Кредитор тим самим робить пропозицію  (оферту) укласти договір позики із Позичальником на умовах, зазначених у Заявці й Типових умовах Договору позики.

           3.3. За розміщення Заявок про надання позики на Сайті Системи плата не стягується.

 

4. Пошук і акцепт Заявки на отримання позики

           4.1. Кредитор здійснює пошук Заявок на отримання позики в Системі. Кредитору доступна наступна інформація: Параметри позики (сума, строк, процентна ставка), Кредитний рейтинг Позичальника, ім'я, вік  та назва населеного пункту проживання Позичальника. Акцептуючи Заявку на отримання позики, розміщену в Системі, Кредитор укладає Договір позики з Позичальником, що розмістив таку Заявку на отримання позики, і висловлює свою згоду на те, що Позичальнику стають доступні персональні дані Кредитора, що містять прізвище, ім'я, по батькові, вік та місце проживання.

           4.2 Договір позики укладається на умовах, зазначених у Заявці на отримання позики. Акцептовані Кредитором Заявки на отримання позики доступні тільки Кредитору, який акцептував такі Заявки на отримання позики та Позичальнику, який розмістив такі Заявки на отримання позики у Системі.

           4.3. Акцептована Кредитором Заявка на отримання позики, згідно якої протягом 24 годин з моменту акцепту Кредитором не переховано коштів, стає доступна для пошуку іншим Кредиторам, а Договір  позики  вважається неукладеним. У разі перерахування Кредитором грошових коштів після закінчення зазначеного строку, платіж вважається таким, що здійснений за межами і без сприяння Системи, а Кредитор несе усі можливі наслідки такого перерахування. Такий переказ коштів, може бути отриманий Кредитором (повернутий Кредитору) згідно чинного законодавства України та правилам відповідної системи грошових переказів.

           4.4. Виконавець та Система має право встановлювати обмеження щодо кількості Заявок на отримання позики, які можуть бути акцептовані Кредитором (як в цілому, так і за кількістю одночасно акцептованих, але не оплачених Заявок), сумам, на які можуть бути акцептовані Заявки  і т.д. Інформація про встановлення таких обмежень публікується Виконавцем на сайті Системи. Виконавець має право в односторонньому порядку скасовувати, змінювати і встановлювати нові обмеження на акцепт Заявок на отримання позики.

 

 

5.  Пошук і акцепт Заявки про надання позики

           5.1. Позичальник здійснює пошук Заявок про надання позики в Системі. Позичальнику доступна наступна інформація: Параметри позики (сума, строк, процентна ставка), найменування, вік та назва населеного пункту проживання Кредитора. Приймаючи Заявку про надання позики, розміщену в Системі, Позичальник надає безумовну та безвідкличну згоду укласти Договір позики з Кредитором, що розмістив таку Заявку про надання позики, і висловлює свою згоду на те, що Кредитору стають доступні персональні дані Позичальника, в тому числі його прізвище, ім'я, вік та назва населеного пункту проживання Позичальника Кредитний рейтинг Позичальника, Кредитна історія тощо.

           5.2 Після прийняття Позичальником Заявки про надання позики Кредитору надходить у його Особистий кабінет повідомлення про таке прийняття. Кредитор має право акцептувати Заявку про надання позики, яка прийнята Позичальником, та укласти договір позики або відхилити пропозицію Позичальника про укладення договору позики за прийнятою Позичальником Заявкою про надання позики.

           5.3. У випадку акцептування Кредитором пропозиції Позичальника про укладення договору позики за прийнятою Позичальником Заявкою Кредитора про надання позики, Договір позики укладається на умовах, зазначених у Заявці про надання позики. З моменту акцептування Кредитором такої пропозиції Позичальника щодо Заявки про надання позики, ця Заявка про надання позики стає доступна в Системі тільки таким Кредитору та Позичальнику.

           5.4. Кредитор протягом 24 годин з моменту акцептування пропозиції Позичальника про укладення договору позики за прийнятою Позичальником Заявкою Кредитора про надання позики зобов’язаний перерахувати в повному обсязі кошти Позичальнику. З моменту натиснення Кредитором кнопки «З умовами Договору позики згоден / Надати позику» та перерахування Кредитором коштів Позичальнику, Договір позики вважається укладеним. У випадку неперерахування Кредитором коштів за його акцептованою ним Заявкою про надання позики протягом 24 годи з моменту акцепту, а Договір позики вважається неукладеним. У разі перерахування Кредитором грошових коштів після закінчення зазначеного строку, платіж вважається таким, що здійснений за межами і без сприяння Системи, а Кредитор несе усі можливі наслідки такого перерахування. Такий переказ коштів, може бути отриманий Кредитором (повернутий Кредитору) згідно чинного законодавства України та правилам відповідної системи  грошових переказів.

           5.5. У випадку неперерахування коштів у строк, передбачений п. 5.4.. цих Правил, з вини Кредитора,такі дії/бездіяльність розглядаються як неналежне виконання Кредитором зобов'язань за Договором позики. Такому Кредитору блокується можливість акцептувати Заявки Позичальників і укладати Договору позики, а також блокується можливість такого Користувача розміщувати будь-які Заявки на Сайті Системи. Зняття зазначеного блокування можливе лише після проведення Виконавцем розслідування причин порушення Кредитором умов Договору позиви та/або цих Правил. За результатами розслідування, у разі встановлення вини Кредитора, Виконавцем може бути пред'явлена вимога до Кредитора про  сплату штрафу.  Порядок сплати штрафу визначається Виконавцем та зазначається у відповідній вимозі. Розмір штрафу вказується на Сайті Системи у розділі Тарифи. В разі пред'явлення Виконавцем вимоги про сплату штрафу, зняття зазначеного вище блокування можливе лише після сплати Кредитором штрафу.

           5.6. Виконавець та Система має право встановлювати обмеження щодо кількості та сум Заявок про надання позики. Інформація про встановлення таких обмежень публікується Виконавцем на Сайті Системи. Виконавець має право в односторонньому порядку скасовувати, змінювати і встановлювати нові обмеження щодо Заявок про надання позики.

 

6. Укладення Договору позики та переказ коштів (надання позики)

           6.1. Договір позики вважається укладеним між Користувачами Системи – Кредитором та Позичальником після натиснення Кредитором кнопки «З умовами Договору позики згоден / Надати позику» та перерахування Кредитором Позичальнику визначеної в Заявці про отримання  позики суми.

           6.2. Акцептовані примірники Договору позики після акцепту Заявки про надання позики чи Заявки про отримання позики генеруються Системою згідно погоджених Кредитором та Позичальником умов, після чого примірники Договору зберігаються в Особистому кабінеті Кредитора та особистому кабінеті Позичальника, надсилаються Системою на електронні пошти Кредитора та Позичальника, вказані в їх Анкетах, та контрольний примірник Договору позики, який генерується у момент його погодження Кредитором та Позичальником, зберігається в Системі. Контрольний примірник договору, що зберігається в  Системі, є незмінним та захищеним від будь-якого стороннього впливу і може бути використаний за запитом зацікавленої особи в якості оригінального (апеляційного) примірника Договору позики.

           6.3. Кредитор, який уклав Договір позики повинен протягом 24 годин здійснити переказ грошових коштів, які становлять суму позики, на Банківську картку Позичальника. Переказ грошових коштів здійснюється з використанням зареєстрованої в Системі Банківської картки Кредитора на зареєстровану в Системі Банківську картку Позичальника, зазначену у Договорі позики.

           6.4. Після успішного проведення переказу, Заявка отримує статус «Позика надана». При цьому датою видачі позики вважається день, наступний за днем здійснення переказу.

           6.5. У випадку неперерахування коштів у строк, передбачений п. 6.3. цих Правил, з вини Кредитора, такі дії/бездіяльність розглядаються як неналежне виконання Кредитором зобов'язань за Договором позики. Такому Кредитору блокується можливість акцептувати Заявки Позичальників і укладати Договору позики, а також блокується можливість такого Користувача розміщувати будь-які Заявки на Сайті Системи. Зняття зазначеного блокування можливе лише після проведення Виконавцем розслідування причин поруш&